کاشی استخری 30 در 30 (3)

کاشی استخری 2.5 در2.5 (20)

کاشی استخری 5 در 5 (16)

کاشی استخری شش ضلعی (10)